ALGEMEEN

Het KennisCentrum VTH B.V. (KCVTH) biedt gebruikers de mogelijkheid via het LeerpleinOmgevingsrecht en de RobuustheidsMonitor gegevens te ordenen, op te slaan en beschikbaar te stellen ten behoeve van validatie, borging en monitoring. Dit doet KCVTH onder haar eigen naam en onder de handelsnaam KennisCentrum WKB.

In dit verband verwerkt KCVTH privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, uitsluitend in opdracht van haar opdrachtgevers. Dit betekent dat niet KCVTH, maar deze opdrachtgever bepaalt welke soort gegevens verwerkt worden, voor welk doel dat gebeurt en of er bepaalde gegevens verstrekt mogen worden aan derden. De opdrachtgevers die gebruikmaken van de diensten van KCVTH zijn voor hun eigen gegevens de verwerkingsverantwoordelijken. KCVTH is in dit geval de verwerker. Voor de verwerking van deze gegevens is in de algemene voorwaarden behorend bij de verstrekte opdracht een verwerkingsovereenkomst opgenomen. Deze verwerkingsovereenkomst is van toepassing zolang gebruik wordt gemaakt van de diensten van KCVTH.

Daarnaast verwerkt KCVTH voor haar eigen organisatiedoeleinden persoonsgegevens, zoals personeelsgegevens en klantgegevens. KCVTH is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van eigen gegevens.

KCVTH acht, ongeacht de herkomst en het doel van de persoonsgegevens, een zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hiervoor maken wij in voorkomende gevallen gebruik van diensten van derden. Voor deze verwerking is ten allen tijde een verwerkingsovereenkomst gesloten met betreffende leverancier.

KCVTH respecteert bij al haar activiteiten de privacy en houdt zich bij de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, per mei 2018) stelt. Dit betekent dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze opdrachtgevers persoonsgegevens verwerken waarbij onze opdrachtgevers de verwerkingsverantwoordelijken zijn;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze online tools verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Namen
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Uw (profiel-) foto
 • IP-adres
 

Voor validatie-trajecten, borging en monitoring worden daarnaast gegevens verwerkt betreffende de loopbaan en het kennisniveau van de gebruiker. Deze gegevens zijn in de verwerkingsovereenkomst nader gespecificeerd en vastgelegd.

ABONNEMENT AFSLUITEN

U kunt bij KCVTH een betaald abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

ADVERTENTIES

Wij maken gebruik van advertenties via LinkedIn. Hierbij worden advertenties weergegeven in de LinkedIn-newsfeed. Dit doen wij om zo relevant mogelijke advertenties (content) weer te geven. Hierbij wordt geanonimiseerde data verzameld. Er worden geen persoonlijke gegevens van u verzameld.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Voor onze diensten welke lopen via het LeerpleinOmgevingsrecht.nl hebben wij de hosting uitbesteed aan Avetica B.V. Zij hebben hiervoor maatregelen genomen. Avetica:

 • Is ISO 27001 gecertificeerd;
 • Beschikt over een ISAE 3000 rapportage;
 • Maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Host het LeerpleinOmgevingsrecht.nl op een private cloud server bij de professionele hostingpartij TRUE te Amsterdam. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server van Avetica. TRUE beschikt ook over ISO 27001 certificering.

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig voor het gebruik van onze diensten. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via telefoon 074-852 8686 of via mail info@kc-vth.nl

Indien KCVTH de verwerkingsverantwoordelijke is, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  

TOEGANG MEDEWERKERS HET KENNISCENTRUM

Projectleiders, Ontwikkelcoaches en assessoren van Het KennisCentrum hebben toegang tot het LeerpleinOmgevingsrecht met een zogenaamd ontwikkelcoach-account om gegevens van deelnemers te kunnen bekijken en te valideren. In de verwerkingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en KCVTH is dit ook vastgelegd.

OPEN SOURCE APPLICATIES

KCVTH maakt voor haar dienstverlening gebruik van open source applicaties. Elke applicatie wordt onder een specifieke licentie uitgebracht (zoals GPL v3). KCVTH is niet verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de open source applicaties, maar wel voor veilige hosting.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Onze contactgegevens vindt u hier.